راه های اتصال ترازو به صندوق فروشگاهی

الف-) راه حل های فروش بر اساس صندوق فروشگاهی ECR:

1-) ارتباط صندوق فروشگاهی ECR با ترازو های معمولی با پورت RS232:
اين نوع اتصال ترازو به صندوق فروشگاهی برای فروشگاه هايی مناسب است كه محل قرار گيری ترازو و صندوق نزديك هم بوده و با قرار گيری ترازو با استفاده از كابل،وزن به صندوق منتقل شده و با استفاده از كليدهای مستقيم صندوق كه قبلا كالاها تعريف شده است،فروش انجام می شود.

اين نوع اتصال ترازو به صندوق فروشگاهی برای فروشگاه هايی مناسب است كه محل قرار گيری ترازو و صندوق نزديك هم بوده و با قرار گيری ترازو با استفاده از كابل،وزن به صندوق منتقل شده و با استفاده از كليدهای مستقيم صندوق كه قبلا كالاها تعريف شده است،فروش انجام مي شود.


2-) ارتباط صندوق فروشگاهی ECR با ترازوی ليبل پرينتر يا ترازوی ساده با پرينتر چاپ ليبل:
اين ارتباط برای فروشگاه هايی مانند خشكبار فروشی ها،ميوه فروشی ها،سوپر پروتئينی هاست.محصولات خود را در وزن و وزن های دلخواه،بسته بندی نموده و ليبل آن را بر روی محصولات مي چسبانند.با توجه به مشخصات ليبل كه باركد مشخصات محصول تعريف شده است از طريق صندوق فروشگاهی و باركد خوان،عمليات فروش انجام مي شود.

اين ارتباط برای فروشگاه هايی مانند خشكبار فروشی ها،ميوه فروشی ها،سوپر پروتئينی هاست.محصولات خود را در وزن و وزن های دلخواه،بسته بندی نموده و ليبل آن را بر روی محصولات مي چسبانند.با توجه به مشخصات ليبل كه باركد مشخصات محصول تعريف شده است از طريق صندوق فروشگاهی و باركد خوان،عمليات فروش انجام مي شود.
3-) ارتباط صندوق فروشگاهی ECR با ترازوی پرينتردار:
در اين روش اتصال ترازو به صندوق فروشگاهی,ترازوی پرينتردار امكان چاپ باركد استاندارد(EAN 13) به صورت سطری برای هر كالا را دارد و پس از صدور فاكتور مشتری آن را به صندوق تحويل داده و صندوقدار با استفاده از باركد خوان،فروش را در صندوق ثبت نموده و فاكتور اصلی را به مشتری تحويل می دهد.

در اين روش ترازوی پرينتردار امكان چاپ باركد استاندارد(EAN 13) به صورت سطری برای هر كالا را دارد و پس از صدور فاكتور مشتری آن را به صندوق تحويل داده و صندوقدار با استفاده از بار كد خوان،فروش را در صندوق ثبت نموده و فاكتور اصلي را به مشتری تحويل مي دهد.

ب-) راه حل های فروش بر اساس صندوق فروشگاهی POS:

1-) ارتباط POS با ترازوی پرينتردار:
چاپ فاكتور بر روی كاغذ به همراه باركد برای هر كالا توسط ترازو پرينتردار و خواندن باركدها بوسيله سيستم پوز و صدور فاكتور اصلی.

چاپ فاكتور بر روی كاغذ به همراه باركد برای هر كالا توسط ترازو پرينتردار و خواندن باركدها بوسيله سيستم پوز و صدور فاكتور اصلی.
2-) ارتباط POS با ترازو ليبل پرينتر:
در این نوع اتصال ترازو به صندوق فروشگاهی با امكان تعريف چندين كالا بر روی ترازو كاربر مي تواند مشخصات كالا را از قبيل نام،باركد،تاريخ انقضاء و... را بر روی ليبل چاپ نموده و مشتری كالا را به محل صندوقدار كه مجهز به سيستم پوز بوده،مراجعه نموده و فاكتور اصلی فروش را همزمان با پرداخت وجه،دريافت مي نمايد.

در این نوع اتصال ترازو به صندوق فروشگاهی با امكان تعريف چندين كالا بر روی ترازو كاربر مي تواند مشخصات كالا را از قبيل نام،باركد،تاريخ انقضاء و... را بر روی ليبل چاپ نموده و مشتری كالا را به محل صندوقدار كه مجهز به سيستم پوز بوده،مراجعه نموده و فاكتور اصلی فروش را همزمان با پرداخت وجه،دريافت مي نمايد.
3-) ارتباط ترازو ليبل پرينتر با پوز به صورت شبكه:
اين روش اتصال ترازو به صندوق فروشگاهی برای فروشگاه های بزرگی كه تمايل دارند چند پايانه فروش داشته باشند و در نهايت مديريت فروشگاه بخواهد تمامی اطلاعات فروش را به صورت يكجا بر روی سرور انتقال داده و گزارشات مورد نظر را دريافت نمايد،استفاده می گردد.كامپيوتر سرور در كنار دريافت اطلاعات فروش،امكان ثبت فاكتور های خريد و يا چاپ ليبل را با ترازو ليبل پرينتر مقدور مي سازد.

اين روش اتصال ترازو به صندوق فروشگاهی برای فروشگاه های بزرگی كه تمايل دارند چند پايانه فروش داشته باشند و در نهايت مديريت فروشگاه بخواهد تمامی اطلاعات فروش را به صورت يكجا بر روی سرور انتقال داده و گزارشات مورد نظر را دريافت نمايد،استفاده می گردد.كامپيوتر سرور در كنار دريافت اطلاعات فروش،امكان ثبت فاكتور های خريد و يا چاپ ليبل را با ترازو ليبل پرينتر مقدور مي سازد.